برش و سایزینگ طولی و عرضی انواع فیلم های پلیمری و فلزات رنگی از ضخامت ۵ میکرون و عرض ۱ میلی متر و بیشتر