تولید انواع فیلم ها و نوارها و فلزات پشت چسب دار و سیلیکون دار در عرض های مختلف